กิจกรรมการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

1.  มีการระดมทุนการจัดหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างหอพักนักเรียนชาย โดยมีการระดมทุนผ่านทางสื่อออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ www.cfbt.or.th/sk   ผ่านทาง Facebook  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และผ่านทาง Line : หมายเลขโทรศัพท์ 085-6726609 อย่างต่อเนื่อง

การบริจาคเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาหาดใหญ่

2.  สถิติการบริจาค  จากหน่วยงานและบุคคลภายนอก

          2.1  สถิติการจองเลี้ยงอาหารของผู้บริจาคเป็นจำนวน  56  คณะ, การบริจาคเครื่องอุปโภค – เครื่องบริโภคเป็นจำนวน 83  คณะ  และรายได้จากการบริจาคเงิน  เป็นเงินทั้งสิ้น  624,689  บาท

          2.2  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยและผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบแรงงานและระบบคุ้มครองผู้บริโภค สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นางกรกนก ศิริวงษ์  คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ สาขาสงขลา  คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารมูลนิธิฯ สาขาสงขลา และคณะครู เจ้าหน้าที่และคณะนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม  2560

          คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมถ่ายรูปร่วมกับผู้อำนวยการมูลนิธิผู้อำนวยการมูลนิธิมอบของที่ระลึกให้แก่ทางคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

 

          2.3  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่มอบเงินจำนวน 27,990 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,024 BTU จำนวน 1 เครื่อง และคุณนิพนธ์ มูลทองชุน และคุณอรทัย  จินดาพล ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ให้แก่นางสาวพัชราภรณ์   สระแก้ว  นักเรียนผู้พิการทางสายตาในความดูแลของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

          บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด มอบเงินจำนวน 27,990 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,024 BTU จำนวน 1 เครื่องคุณนิพนธ์ มูลทองชุนและคุณอรทัย จินดาพล มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ให้แก่นางสาวพัชราภรณ์ สระแก้ว

           2.4  ครอบครัว KNOERR LUC ที่มอบเงินสดจำนวน 26,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

          ครอบครัว KNOERR LUC มอบเงินสดจำนวน 26,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ครอบครัว KNOERR LUC ถ่ายรูปร่วมกับคณะนักเรียนหน้าป้ายโรงเรียน

          2.5  ทีมงานยอดขุนพล หาดใหญ่  มอบเงินสด จำนวน 20,000 บาท จากการจัดงานงานมหกรรมการกุศล ในเพื่อใจ เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 ให้แก่ทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชาย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

          ทีมงานยอดขุนพลหาดใหญ่มอบเงินสด 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนในโครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชายทีมงานยอดขุนพลหาดใหญ่ถ่ายรูปรวมหน้าป้ายโรงเรียน

         

          2.6  สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ฮาร์โมนี, สโมสรไลออนส์หาดใหญ่และสโมสรไลออนส์สะเดา จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ พร้อมมอบเครื่องพิมพ์ Canon IP 2770 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

          ตัวแทนของสโมสรไลออนส์กล่าวทักทายนักเรียนก่อนรับประทานอาหารมื้อกลางวันสโมสรไลออน์หาดใหญ่ฮาร์โมนีมอบเครื่องพิมพ์ Conon IP 2770 จำนวน 1 เครื่องให้แก่ทางโรงเรียน