กิจกรรมการดำเนินงานในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

1.  มีการระดมทุนการจัดหารายได้สมทบทุนโครงการสร้างหอพักนักเรียนชาย โดยมีการระดมทุนผ่านทางสื่อออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ www.cfbt.or.th/sk   ผ่านทาง Facebook  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และผ่านทาง Line : หมายเลขโทรศัพท์ 085-6726609 อย่างต่อเนื่อง

ไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชาย

การบริจาคเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ใน

2.สถิติการบริจาคจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก

          2.1  สถิติการจองเลี้ยงอาหารของผู้บริจาคเป็นจำนวน  53  คณะ, การบริจาคเครื่องอุปโภค – เครื่องบริโภคเป็นจำนวน 83  คณะ  และรายได้จากการบริจาคเงิน  เป็นเงินทั้งสิ้น  716,292.69  บาท

          2.2  คุณสมภพ วิสุทธิศิริ    ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคณะทุก ๆ ท่าน ที่นำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยุ (DVD) จำนวน 45 ชุด มามอบให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

         ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกถ่ายรูปกับสื่อที่นำมามอบให้กับทางโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่คณะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกถ่ายรูปหมู่ร่วมกับนักเรียนตาบอด                                      ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวทักทายนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนพร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและคณะนักเรียน

          2.3  นาวาอากาศโทอนุชา คำสุข ผู้บังคับฝูงบิน 561 กองบิน 56  และคณะมาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี การก่อตั้งฝูงบิน 561 กองบิน 56 พร้อมมอบเงินสดจำนวน  6,820 บาท  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560

           ผู้บังคับฝูงบิน 561 กองบิน 56 กล่าวทักทายนักเรียนพร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่นักเรียนฝูงบิน 561 กองบิน 56 มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ทางโรงเรียน

          2.4  Mr.Lee Kok Chuan, Mr.Tan Bing Hong and Mr.Toh Kia Ban คณะกัลยาณมิตรชาวสิงคโปร์ ร่วมเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ พร้อมมอบเงินสดจำนวน  25,000  บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชาย  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560

          คณะกัลยาณมิตรชาวสิงคโปรมาเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่นักเรียนคณะกัลยาณมิตรชาวสิงคโปร์มอบเงินสดจำนวน 25,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการสร้างอาคารหอพักนักเรียนชายโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่