โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ภาพนักเรียนถ่ายรูปหมู่หน้าโรงเรียน

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ซึ่งตั้งชื่อตามเจตจำนงของผู้บริจาคที่ดิน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษในปี พ.ศ. 2548 โดยแพทย์หญิงเฉลา พงศ์ประยูร เป็นผู้รับใบ ซึ่งสามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในชุมชน ครอบครัว และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดโอกาส ให้นักเรียน และนักศึกษาตาบอดเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไป ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมคนตาบอด โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดโรงเรียนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

เลขที่ 76 หมู่ 1 ซอยสาธุธรรม ถนนเพชรเกษม 41 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร: 074-384455, 074-384456

โทรสาร 074-384457

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่การเดินทาง

 

ภาพแผนที่

ประวัติความเป็นมา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาจังหวัดสงขลา

 ภาพนักเรียนถ่ายรูปหมู่หน้าโรงเรียน

          ในปี พ.ศ. 2541 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนตาบอดเรียนร่วมจังหวัดสงขลา ได้ร้องขอต่อนายประหยัด ภูหนองโอง  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และประธานกรรมการในขณะนั้นให้จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เพื่อจัดบริการการศึกษาแก่เด็กตาบอดในภาคใต้ตอนล่าง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตาบอดอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสาะหาความร่วมมือจากผู้มีจิตอาสาเชิญชวนเข้ามาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กตาบอด ภาคใต้ตอนล่าง ในปี พ.ศ. 2547 ครอบครัวพงศ์ประยูรได้บริจาคที่ดิน จำนวน 4 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา โดยมีคุณอารีย์ หอวิจิตร ประธานมูลนิธิฯ ในขณะนั้น ได้แต่ตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ สาขาจังหวัดสงขลา โดยมีแพทย์หญิงเฉลา พงค์ประยูร ประธานกรรมการ ได้กระทำ พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสถานศึกษาขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

          ด้วยความมุ่งมั่นศรัทธา ของผู้มีจิตเมตตา ที่มุ่งส่งเสริมร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในสังคมที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาให้มีโอกาสและได้รับสิทธิทางการศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

          บนพื้นฐานของความโอบอ้อมอารีของสังคมไทย มีหลายท่านได้สละเวลา และทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น คุณนวลศรี สุวรรณประทีป มอบทุนประเดิม 500,000 บาท และแพทย์หญิงวัฒนีย์       เย็นจิตร และคณะ 300,000 บาท นอกจากนั้นมีปัจจัยช่วยเหลือค่าก่อสร้าง จากทั่วประเทศ อีกประมาณ 20 ล้านบาท พลังศรัทธาของท่านเหล่านั้น ได้กลายเป็นสถานศึกษาขึ้นรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนตาบอดภาคใต้ตอนล่าง