Logo

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

 

ประกาศ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

 ที่ ๐๐๑/๒๕๖๒

 

 

                เรื่อง   รับสมัครพนักงานคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(ขับรถ)

                   ด้วยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

       จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ขับรถ)          

       เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ  สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก              
       ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

          ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินค่าจ้างที่จะได้รับ

                   ๑.๑ พนักงานบริการทั่วไป (ขับรถ)

                         อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา   

                         ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ (หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา)

 

                ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

                             (๑) มีสัญชาติไทย

                             (๒) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี

                             (๓) วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

                             (๔) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  ประเภทที่๑ และประเภทที่ ๒

                             (๕) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็ง

      เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูง ตาบอดสี โรคหัวใจ

      หรือโรคสังคมรังเกียจ

                             (๖) เป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

                             (๗) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย    มาก่อน

      เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (๘) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ         

                             (๙) มีความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี

                            (๑๐) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี

                           (๑๑) ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

 

          ๓. การยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

                   ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                         ให้ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cfbt.or.th/re

                หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

              สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๐ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐            

             ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ถึง  ๑ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

            และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

 

                   ๓.๒ หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                             (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑  นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป

                             (๒) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจำนวน ๑ ฉบับ

                             (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

                             (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ

                             (๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ

                             (๖) สำเนาใบขับขี่รถยนต์  ประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

                             (๗) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

                ๔.กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

                   วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

                และ www.cfbt.or.th/re หรือ Facebook: โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

                    - การสอบข้อเขียน                  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

                    - การสอบสัมภาษณ์                 เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

                    - การทดสอบภาคปฏิบัติ            เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

        ๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

                                - ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป 

               ได้ที่ www.cfbt.or.th/re หรือ Facebook: โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

 

                ๖. กำหนดวันรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน

                    - รายงานตัวและปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๒

                ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

               ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก          

             คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก และพิจารณา ความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

              คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

                   ๕.๑ การสอบข้อเขียน                        จำนวน  ๕๐  คะแนน

                   ๕.๒ การสอบสัมภาษณ์                       จำนวน  ๒๐  คะแนน

                   ๕.๓ การทดสอบภาคปฏิบัติ                  จำนวน  ๓๐  คะแนน

                             รวมคะแนนทั้งสิ้น                             ๑๐๐ คะแนน

 

          ๘. เกณฑ์การตัดสิน

                    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

          ๙. เงื่อนไขในการสมัคร

                     ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

     ตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ

     อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น