ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการทั่วไป (ช่างเทคนิค)

 

re

 

    ด้วยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๐ ตำบลดงลาน

         อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างเทคนิค  จำนวน  ๑   อัตรา

 

 

ค่าจ้างรายเดือนๆ  ๑๒,๓๐๐  บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน )

ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์

 

โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา (ปวส.)

๒. อายุระหว่าง ๒๓–  ๓๕ ปี

๓. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาอิเล็กทรอนิกส์

๔.  หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

๕.  มีจิตใจโอบอ้อมอารี

๖.  มีอุปนิสัยสุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป

๗.  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

๘.  ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

 

๒.หลักฐานเอกสารการรับสมัคร

   - สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  ๑ ฉบับ

    - สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  ๑ ฉบับ

    - สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  ๑ ฉบับ

    - ใบผ่านงาน (ถ้ามี)      จำนวน  ๑ ฉบับ  

    - รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว     จำนวน  ๒ รูป

    - หลักฐานการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร จำนวน  ๑ ชุด

    - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ

    - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน  ๑ ฉบับ

 

๓. สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

 

เลขที่ ๔๙ หมู่  ๑๐  ตำบลดงลาน  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

 โทรศัพท์ ๐๔๓ – ๕๑๒๙๘๙                       

โทรสาร ๐๔๓ – ๕๑๒๙๘๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึง   วันที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑   ไม่เว้นวันหยุดราชการ