Logo

 

ประกาศ รับสมัคร พนักงานการเงิน

11 - 22 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

 

ด้วยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

มีความประสงค์จะดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน  ๑ อัตรา

 

อาศัยระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙  หมวดที่ ๔ การบรรจุแต่งตั้ง

 

ส่วนที่ ๑ การคัดเลือก ข้อ ๓ กรอบอัตราตำแหน่งที่กำหนด

 

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า

 

๑. ตำแหน่งรับสมัคร

 

ตำแหน่ง พนักงานการเงิน จำนวน  ๑ อัตรา

 

ให้บรรจุแต่งตั้งในระดับปฏิบัติงาน ๒ ขั้นที่ ๑ อัตราเงินเดือน ๑๒,๓๐๐ บาท

 

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 

   ๒.๑   ผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  การเงิน ดังนี้

 

                ๑. มีสัญชาติไทย

                ๒. อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีและไม่เกิด  ๔๕ ปี

                ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                ๔ ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้

 

 

ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรค

 

ตามที่กำหนดไว้ ในประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

 

 • โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาหารเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

 

 • วัณโรคในระยะอันตราย

 

 • โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 

 • โรคติดยาเสพติดให้โทษ

 

 • โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
  เจ้าหน้าที่
  ในพรรคการเมือง

 

 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะบริหารท้องถิ่น

 

 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ

 

 • ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
 • หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และค่าตอบแทน

                ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๓.การสมัครและสถานที่สมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นได้ที่ 

สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  ๑๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ของทุกวัน 

 

๔. เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นในวันสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

๑.ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว

จำนวน  ๒ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน                                               

อย่างละ ๑ ฉบับ

 

๓. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคที่ต้องห้าม  ซึ่งกำหนดออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

นับจากวันรับสมัคร     จำนวน ๑ ฉบับ

 

๔. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ประกาศนียบัตรทางการศึกษา

ระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร

โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในวันรับสมัคร    จำนวน  ๑ ฉบับ

 

๕. หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือหน่วยงานระบุว่าเป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงาน  (ถ้ามี)

 

๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ  สกุล

หลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครเป็นชาย (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาพร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกหน้าเอกสาร

การสมัครในครั้งนี้  ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มูลนิธิธรรมิกชน

เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะถือว่าขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครเข้ารับการคัดสรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป้นพนักงานจ้าง

 

๕.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรและเลือกสรรเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ในวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ สำนักงานมูลนิธิฯ  สาขาร้อยเอ็ด

 

๖. การกำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหาและคัดเลือก

 

วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 • การสอบข้อเขียน     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

 

 • การสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐  น.

 

 • การสอบสัมภาษณ์                 เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

 

 • ประกาศผลการสอบวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

 • รายงานตัว / ปฏิบัติงาน วันที่ ๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

                คณะกรรมการจะทำการสรรหาและเลือกสรรโดยการสัมภาษณ์

และพิจารณา ความเหมาะสมตามตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน

 

 • การสอบข้อเขียน จำนวน   ๖๐ คะแนน
 • การทดสอบการ ใช้คอมพิวเตอร์   จำนวน   ๒๐ คะแนน
 • การสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๒๐  คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน  : การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการสรรหาและเลือกสรร

จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

 

๙. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก

                มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก

โดยเรียงตามลำดับคะแนนประเมินรวม

จากสูงตามลำดับ ภายในวันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ประกาศ  ณ วันที่   ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑