ประกาศ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูปฏิบัติการสอน

 

          ตามที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศเรื่อง เปิดรับสมัครครูปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนจำนวน 1  อัตรา

วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา / วิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์ / เคมี /ชีววิทยานั้น

บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูปฏิบัติการสอน แล้ว

เมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  2561  โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตามคำสั่งโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2561

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูปฏิบัติการสอน

จำนวน 8 ราย ตามรายชื่อดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่นั่งสอบ

1

นายหัฏฐกร    แก้วขอนแก่น

001

2

นางสาวนริศรา   สังฆมณี

002

3

นางสาวจิตรา   จริยมา

003

4

นางสาวบัณฑิตา  แสนประกอบ

004

5

นางสาวศิริลักษณ์   ทักขินัย

005

6

นางชนัญชิดาภรณ์   ทองเรือง

006

7

นางสาวศรัญญา   ชาญตะกั่ว

007

8

นางสาวขวัญเนตร   ลีลากุด

008