ประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

 

เรื่อง  ขยายการเปิดรับสมัคร ครูปฏิบัติการสอน

 

****************************************************

อ้างถึง ประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดฉบับที่ ๐๐๓/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง  รับสมัครครู ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน ๑  อัตรา ค่าจ้างรายเดือนๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท

โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดขอขยายวันเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนถึง

วันที่  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและกำหนดการดังนี้


๑ . จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป( สามารถสมัครได้ทั้ง ชายและหญิง อายุระหว่าง ๒๓–  ๓๕ ปี


๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา / วิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์ / เคมี /ชีววิทยา

๓. มีใบประกอบวิชาชีพครู

๔.  มีจิตใจโอบอ้อมอารี

๕.  มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

๖.  มีอุปนิสัยสุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป

๗.  หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

๘.  ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

 

 หลักฐานเอกสารการรับสมัคร


๑. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ จำนวน  ๑ ฉบับ

 ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา                                                              จำนวน  ๑ ฉบับ

 ๓.  สำเนาบัตรประชาชน                                                           จำนวน  ๑ ฉบับ

 ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน  ๑ ฉบับ

 ๕.  ใบผ่านงาน (ถ้ามี)                                                               จำนวน  ๑ ฉบับ


 ๖.  รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว                                                              จำนวน  ๒ รูป

 ๗.  หลักฐานการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร                                    จำนวน  ๑ ชุด

๘.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล      จำนวน  ๑ ฉบับ

๙.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน                                     จำนวน  ๑ ฉบับ

 

 

สถานที่รับสมัคร

 

สมัครด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เลขที่ ๔๙ หมู่  ๑๐  ตำบลดงลาน 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  ๔๕๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๔๓ – ๕๑๒๙๘๙                  

โทรสาร ๐๔๓ – ๕๑๒๙๘๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ทาง www.cfbt.or.th/re และFacebook : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

- สอบข้อเขียน             เวลา   ๐๙.๐๐น.  – ๑๒.๐๐ น.

- สอบสัมภาษณ์           เวลา    ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก   วันที่  ๘ มิถุนายน   ๒๕๖๑

 

รายงานตัว/ปฏิบัติงาน          วันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑