ประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

 

เรื่อง  รับสมัครครู

 

ด้วยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๐ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครู ตำแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา/วิทยาศาสตร์ /ฟิสิกส์ / เคมี /ชีววิทยา จำนวน  ๑  อัตรา

ค่าจ้างรายเดือนๆ๑๕,๐๐๐  บาท

 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุระหว่าง ๒๓–  ๓๕ ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา / วิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์ / เคมี /ชีววิทยา
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู

๓. มีจิตใจโอบอ้อมอารี

๔.มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

๕.มีอุปนิสัยสุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป

๖.หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

๗. ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

 

๒. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร

  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ จำนวน  ๑ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน  ๑ ฉบับ

๓.สำเนาบัตรประชาชน                                                             จำนวน  ๑ ฉบับ

๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                            จำนวน  ๑ ฉบับ

๕.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)                                                                 จำนวน  ๑ ฉบับ

๖.รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว                                                               จำนวน  ๒ รูป

๗. หลักฐานการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร                                            จำนวน  ๑ ชุด

๘.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  จำนวน ๑ฉบับ

๙.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑เดือน                                      จำนวน  ๑ ฉบับ

 

๓. สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เลขที่ ๔๙ หมู่  ๑๐  ตำบลดงลาน  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์  ๔๕๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๔๓ – ๕๑๒๙๘๙โทรสาร ๐๔๓ – ๕๑๒๙๘๘ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม   ๒๕๖๑  ถึง  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม๒๕๖๑  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 


ภายในวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดทาง

www.cfbt.or.th/reและFacebook : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


๕. วิธีสอบ     

สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 

๖. ประกาศผลสอบ              

วันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


๗. รายงานตัว 

วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑       เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศ  ณ  วันที่ ๘ พฤษภาคม   ๒๕๖๑

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด


โทรศัพท์ : ๐๔๓ – ๕๑๒๙๘๙