วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะครู - บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดร่วมโครงการ การให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562ณ บริเวณ อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร