ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 22 กันยายน 2561

          เวลา 09.00 12.30 น. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร่วมซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือการอบรม ให้ความรู้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด