มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

          นายนุชากร  มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงาน สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นประธานในที่ประชุม สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย

 1. นายนุชากร มาศฉมาดล ประธานกรรมการดำเนินงาน
 2. เภสัชกรหญิงจรูญศรี จงรุ่งเรือง รองประธาน
 3. นางบัณจง ธนะแพสย์ เหรัญญิก/กรรมการ
 4. นางเปรมจิต สีแซก ประชาสัมพันธ์/กรรมการ
 5. นางยุภา อุทัยรัตนกิจ กรรมการ
 6. นายฉัตรชัย ชัยอุดมสม กรรมการ
 7. นายปรีชา อารยะสังพงษ์ กรรมการ
 8. นายภาคิน เตชอุดมรัตน์ กรรมการ
 9. นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์ เลขานุการ/กรรมการ
 10. นายเอกวิน สาลีรัมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ
 11. นางสาวสุดารัตน์ คำสวัสดิ์ การเงิน/บัญชี
 12. นางสาววิภา ศิริพัฒน์ ประชาสัมพันธ์/ระดมทุน
 13. นางสาวสุจินดา ถนอมศรี ธุรการโรงเรียน
 14. นายเทวิน คำสวัสดิ์ CBR
 15. นายวิเชียร  เตชะนาม CBR