ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

เวลา 10.00 น.

          นายโกมล  มาลัยทอง ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะกรรมการ  ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มูลนิธิฯ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด