ประกาศ  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูปฏิบัติการสอน

 

               ตามประกาศโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 

 

ลงวันที่  28  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูปฏิบัติการสอนทำหน้าที่ครูผู้สอน

 

ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ในสังกัด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

และดำเนินการคัดเลือกในวันที่  13  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561  นั้น


               บัดนี้  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 

ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน

เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

1

นางสาวศรัญญา   ชาญตะกั่ว

2

นางสาวขวัญเนตร   ลีลากุด

3

นางสาวศิริลักษณ์   ทักขินัย

4

นางสาวนริศรา   สังฆมณี

5

นางสาวบัณฑิตา  แสนประกอบ

6

นางชนัญชิดาภรณ์   ทองเรือง

         

                ดังนั้นจึงให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ในวันจันทร์ที่   18   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561   เวลา 08.30 น.

หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์    

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2561