โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

          โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนพิการทางการเห็นและผู้ปกครอง จำนวน 60 คน

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้นักเรียนพิการทางการเห็น มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการเพาะเห็ดฟาง

           2. สร้างนิสัยรักการทำงาน มีความรับผิดชอบและสามารถใช้เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์และการสนับสนุนอาชีพ

           3. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีนิสัยรักการออม

           4. เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะ การเพาะเห็ดฟางไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และภาคภูมิใจในคุณค่าของตน