เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

DSC 0010 800x534

 

 

 

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

           คณะ Dance for love ชมรมรักสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

พร้อมกันน้ีได้มอบเช็คจำนวน 23,600 บาท และมอบเงินค่าอาหาร จำนวน 2,500 บาท

ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านและคณะเป็นอย่างสูง