วิสัยทัศน์

  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ใช้เทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
  2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
  3. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ