วิสัยทัศน์

          สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ทุกเพศ ทุกวัยโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข สังคมให้การยอมรับ ผู้มีส่วนร่วมในทุกด้านภาคภูมิใจ เป็นองค์กรที่ชัดเจนและโปร่งใส มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

ปรัชญาและความเชื่อ

  • เรายอมรับว่าคนตาบอดทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป
  • เราเชื่อว่าคนตาบอดมีความสามารถเหมือนคนทั่วไปที่สามารถฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ถ้าให้โอกาสแก่พวกเขา
  • เราจะจูงคนตาบอดไปในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จัก  เราจะทำให้ความมืดของเขากลายเป็นความสว่าง

พันธกิจหลักในการดำเนินงาน

  1. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางสายตา และตาบอดพิการซ้ำซ้อน
  2. ดำเนินการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้พิการทางสายตา ให้สามารถพึ่งตนเองได้
  3. ดำเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาของผู้พิการทางสายตา
  4. ฝึกอบรมด้านจริยธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา