ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ภาพนักเรียนกำลังถือเสื้อ

          เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536  ด้วยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จังหวัดมหาสารคาม,ร้อยเอ็ดมีนโยบาย ให้บริการด้านการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (CBR)  มายังจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งตามภูมิประเทศที่ตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นทำเลที่เหมาะสมสามารถให้บริการได้ครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคอีสานและด้วยความเมตตาของ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวราราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมตตาบริจาคที่ดินให้มูลนิธิฯ เพื่อการนี้เป็นจำนวน  5 ไร่ การดำเนินการระดุมทุนก่อสร้างอาคารจึงได้เริ่มขึ้นด้วยความเมตตาของพ่อเมืองในสมัยนั้น คือ  นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กรุณารับเป็นประธานฝ่ายหาทุนก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค จำนวน  3  หลัง  ได้แก่ อาคารสำนักงาน – คลินิกตา  อาคารหอพักและอาคารเรียน อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2537 ด้วยเงินบริจาคจากชาวไทยและมูลนิธิดาร์กแอนด์ไลท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์  สถานศึกษาแห่งนี้ ยังได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า

          “ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด”  ทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2536  อาคารและระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ฯ  ในวันที่  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2538 และได้เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบนับแต่เดือน มีนาคม  พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 101 คน
(ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2561)

          มูลนิธิฯ สาขาร้อยเอ็ดร่วมกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนพิการทางการมองเห็น  ตาม พ.ร.บ.การศึกษา  และ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1