วิสัยทัศน์

  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด มุ่งพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ใช้เทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ

 1. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 3. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 49 หมู่ 10 บ้านสันติสุข ซอยจันโทภาสอุทิศ ถนนราชการดำเนิน

ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร: 043-512989

โทรสาร 043-512988

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่การเดินทาง

 

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ภาพรวมกิจกรรม


          เป็นโรงเรียนที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายใดๆ จากนักเรียน เพราะเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลและเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาและคนตาบอดได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบแก่ผู้พิการทางสายตา "ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
 2. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน การสอนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน
 3. พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษตามความถนัด และความสนใจเฉพาะบุคคลตามหลักการศึกษาพิเศษ
 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้พิการทางสายตาและคนตาบอดให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมของทุกศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 5. ให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้ปกครองและชุมชน
 6. พัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตาและคนตาบอดในรูปแบบการเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป
 7. ความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้พิการทางสายตา และคนตาบอดและแสวงหาแนวทางรูปแบบ วิธีการที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียน
 8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพเด็กตาบอดเล่นยูโดภาพเด็กตาบอดเล่นเปียโน

กิจกรรมของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 174 ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนตาบอดทุกเพศ/วัยตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป มีนักเรียนทั้งประจำ และไป - กลับ  ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน มีครู-เจ้าหน้าที่  37  คน กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดและทักษะเฉพาะสำหรับนักเรียนตาบอด เช่น ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและการเดินทาง  ทักษะการใช้อักษรเบรลล์   การใช้ลูกคิด และทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน  เป็นต้น

ภาพเด็กกำลังทดลองอะไรบางอย่างภาพเด็กตาบอดเรียนรู้ศิลาจาลึก

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. โครงการเตรียมความพร้อม

          เมื่อเด็กนักเรียนมาเข้าเรียนใหม่ยังมีความความไม่มาก โรงเรียนจะจัดเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อการส่งต่อในระดับประถม หรือมัธยม ทักษะที่เตรียมได้แก่ ทักษะการใช้อักษรเบรลล์ ทักษะการคิดคำนวณ พิมพ์ดีดสัมผัสไทย  อังกฤษ  คอมพิวเตอร์ ทักษะการเดินทางสำหรับคนตาบอด การใช้ไม้เท้าขาว ตลอดทั้งฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

2. โครงการเรียนร่วมจังหวัดร้อยเอ็ด  

          เมื่อนักเรียนเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ แล้ว นักเรียนจะต้องออกสู่ระบบเรียนร่วม เพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่กว้างขึ้น คือ การเรียนร่วมกับคนสายตาปกติ ปัจจุบัน มีนักเรียนเรียนร่วมทั้งสิ้น 29 คน  ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีทั้งสิ้น 6 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร, โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน, โรงเรียนขัติยะวงษา,
วิทยาลัยนาฏศิลป์ , โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ระบบการเรียนการสอนและการประเมิน โรงเรียนต่างๆ ใช้หลักสูตรปกติทั่วไป โดยนำหนังสือรายวิชาต่างๆ มาจัดทำเป็นอักษรเบรลล์ และได้ส่งครูเสริมวิชาการไปประจำในโรงเรียนต่างๆ เพื่อประสานงานกับโรงเรียนเรียนร่วม

3. โครงการส่งเสริมอาชีพ

          ได้แก่  โครงการนวดแผนไทย , เกษตรพอเพียงปลูกผักปลอดสาร  การส่งเสริมทางด้านการดนตรี,  นักเรียนบางส่วนมีความพิการซ้อน และ อายุเกินเกณฑ์ หรือเริ่มเรียนเมื่ออายุมากแล้ว  โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนทั้งวิชาการควบคู่ไปกับอาชีพ  เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นภาระให้ผู้อื่นให้น้อยที่สุดและพึงพาตนเองได้

4. สื่อเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด

          คนตาบอดใช้อักษรเบรลล์ในการเขียนสื่อความหมาย ตลอดจนใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตสื่อ  อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนตาบอด เช่น ชุดการเขียนอักษรเบรลล์ (เสลท  สไตลัส) , เครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์, เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเสียง, Jaws  for  windows , โปรแกรมตาทิพย์, โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ (TBT, DBT,) เครืองปริ้นอักษรเบรลล์ เป็นต้น