โครงการผ้าป่าสามัคคีการกุศล

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล

โครงการปันรักให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก

วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก มีบทบาทใน การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีตามศักยภาพความพิการของแต่ละบุคคลในปัจจุบันมีคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิดอยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน 78 คน อายุระหว่าง 18- 45 ปี ซึ่งรับช่วงต่อมาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี เนื่องจากไม่สามารถเรียนต่อหรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ทางมูลนิธิจึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกให้เป็นสถานที่อยู่อาศัย ให้การเลี้ยงดูฝึกทักษะทางสังคม ฝึกกายภาพบำบัดและอาชีวะบำบัด เป็นการลดปัญหาสังคม และให้เขาเหล่านี้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

(สามารถ ออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ )

 800x566