วิสัยทัศน์

          สนับสนุนส่งเสริมให้คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เกิดการพัฒนาเพิ่มพูน ทักษะในการฝึกฝนอาชีพตามความเหมาะสมกับศักยภาพและความพิการของตนเอง เป็นที่ยอมรับของสังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

พันธกิจ

  1. ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ตามความต้องการที่จำเป็นของแต่ละบุคคลให้สามารถดำชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
  2. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ ระบบครอบครัว ชุมชน สังคม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเมตตา เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว

วัตถุประสงค์

          เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและศักยภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการดำเนินชีวิตที่ดี ตามศักยภาพความพิการของคนตาบอดแต่ละบุคคล

          เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางการศึกษาและทักษะทางด้านวิชาชีพให้กับคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีทักษะมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เป็นภาระของสังคมและครอบครัว

          เพื่อส่งเสริม สร้างระบบครอบครัว ชุมชน ให้มีส่วนร่วมและเชื่อมต่อการพัฒนาตามศักยภาพของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

          เพื่อเป็นแหล่งให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ดูแลช่วยเหลือคนพิการซ้ำซ้อนที่ขาดโอกาสทางครอบครัว สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข