ด้วยสถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
 
 
 
๑. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา ๒๕๕ ชั่วโมง จำนวน ๒๐ คน
หลักสูตรของสถาบัน มีระยะเวลาในการศึกษา ๑ ปี ประกอบด้วย
๑. การฝึกทักษะการเขียนอ่านอักษรเบรลล์เบื้องต้น
๒. การฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) หรือการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด
๓. การฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเบื้องต้น
๔. การฝึกอาชีพทางด้านหัตถกรรม
๕. การฝึกอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
๖. การฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
๗. การฝึกอาชีพทางด้านการนวดไทยสำหรับคนตาบอดในหลักสูตรต่างๆ
๘. การฝึกภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับการนวดไทย
 
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
- รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกทั้งเพศชายและเพศหญิง
- เป็นคนพิการทางการเห็นซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการ อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่อาจส่งผลในระหว่างการฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
- ไม่มีภาวะเสี่ยงพิการซ้อน จนเป็นอุปสรรคในระหว่างการฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
 
๓. หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ๒ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ
- ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ๒ รูป
 
๔. กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึก
รับสมัคร วันที่ ๓๐ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายงานตัว วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ซึ่งผู้รับการฝึกจะได้รับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ดังนี้ ฝึกทักษะการเขียนอ่านอักษรเบรลล์เบื้องต้น, ฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเดินทางของคนตาบอด, ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเบื้องต้นสำหรับคนตาบอด, ฝึกอาชีพทางด้านหัตถกรรม, ฝึกอาชีพทางด้านเกษตรกรรม, ฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและอื่นๆ, ฝึกอาชีพทางด้านการนวดไทยสำหรับคนตาบอดในหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ กรณีคนตาบอดท่านใดที่ยังไม่เคยเรียนหนังสือ หรือต้องการที่จะเรียนต่อเพิ่มเติม ทางสถาบันส่งเสริม ยังได้เปิดกลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนต่อตามความสนใจและตามศักยภาพ
หลังจากที่คนตาบอดผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็นผู้รับการฝึกของสถาบันส่งเสริม ในระหว่างการฝึกจะมีสวัสดิการเบื้องต้นดังนี้ มีที่พักที่เรียนฟรี, มีอาหารและอาหารว่างฟรี, มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น สบู่ ผงซักผ้า แปรงและยาสีฟันฟรี รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึก ไม่ว่าจะเป็น สเลท สะไตรัท ชุดพละ และชุดฝึกนวด เป็นต้น
 
๕. สถานที่รับสมัครและรายงานตัวตามช่องทางต่อไปนี้
ส่งเอกสารการรับสมัครมาที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓–๓๐๖๐๖๓ มือถือ ๐๙๒–๔๗๒๗๐๐๐ ID LINE; 0924727000 Facebook; สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ