การสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ สาขาพนักงานนวดไทย

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียง ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพหมอนวดคนพิการทางการเห็น  หลักสูตรเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ สาขาพนักงานนวดไทย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   และประสานกรรมการเพื่อมาทดสอบกลุ่มเป้าหมายจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น   เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และทักษะฝีมือด้านการนวดไทยของคนพิการทางการเห็นให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน