ขอขอบคุณผู้เข้ารับการฝึกรุ่นที่ 20 ที่ได้มอบของที่ระลึกประจำรุ่น เพื่อเป็นอนุสรณ์ของรุ่นสืบต่อไป รวมทั้งให้รุ่นน้องได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต