โครงการเพิ่มศักยภาพหมอนวดคนพิการทางการมองเห็น (สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 สาขาการนวดไทย )

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัน/เวลา/สถานที่

       วันที่ 8 – 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขที่ 192 หมู่ 6 ต. สำราญ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000