1.วิสัยทัศน์

                “คนพิการทางการเห็น มีคุณภาพที่ดี มีทักษะดูแลตนเอง มีทักษะด้านอาชีพ มีทักษะทางสังคมที่ดี ตามแนวคิดพึ่งพาตนเองแบบพอเพียง โดยใช้หลักธรรมนำชีวิต สะอาด ขยัน ประหยัด เสียสละ กตัญญู คนพิการทางการเห็น ได้รับการดูแลจากชุมชน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจ”

2. พันธกิจ

                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริหารงานภายใต้นโยบายของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากสังคม ชุมชน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุน มุ่งให้การพัฒนาและส่งเสริมให้คนพิการทางการเห็น และผู้เกี่ยวข้อง

3.บทบาทหน้าที่และภารกิจ

                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งที่อยู่ในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    มีภารกิจ คือ ทำหน้าที่ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพให้กับคนพิการทางการเห็น ที่อยู่ในชุมชนและขาดโอกาสทางการศึกษา หรือผู้ที่เคยได้รับการศึกษาแล้วมีความประสงค์ที่จะมารับการฟื้นฟูหรือฝึกอาชีพ หรือผู้ที่พิการภายหลังที่มีความต้องการจำเป็นจะต้องรับการฟื้นฟู และมีอายุตั้งแต่ ๑๖ ปี ขึ้นไป หรือพ้นจากการศึกษาภาคบังคับ มีการตรวจประเมินจากแพทย์เฉพาะทางและได้รับการจดทะเบียนเป็นคนพิการ มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ หรือมีภาวะเสี่ยงความพิการซ้อน