รายนามบุคลากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	๑.นายวินัย  อินเสมียน 			หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมฯ 	๒.นางสาวยุภาพร  ชาวแขก		ครูนวดไทย 	๓.นางกนกอร  พระชัย 			นักการแพทย์แผนไทย 	๔.นางสาววิภาวรรณ สมอบ้าน		นักการแพทย์แผนไทย 	๔.นายพรประสิทธิ์  หนักคำผง		ธุรการ / เลขานุการ