ภาพหน้าศูนย์

 

 

ประวัติและความเป็นมาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 6 บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2547

                พ.ศ.2547  คุณแม่วัชนีย์  คุณพ่อธำรง อินทจักร พร้อมบุตรธิดา ได้จาคบริที่ดิน 12 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ให้ได้รับการพัฒนาและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมอาชีพ และการจัดหางานและให้การดูแลคนตาบอดสูงอายุไร้ที่พึ่ง เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554

                พ.ศ. 2550 ดร.ประหยัด ภูหนองโอง (ผู้ก่อตั้ง) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการมูลนิธิฯในขณะนั้นได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งมีนายอารีย์  หอวิจิตร เป็นประธาน  คณะกรรมการมูลนิธิฯจึงได้มีมติให้ก่อตั้งศูนย์นี้ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าว

                พ.ศ.2551  ได้ทำการพิธีวางศิลาฤกษ์และสร้างอาคาร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรนวดแผนไทยหลักสูตร 1 ปี) และได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่น ภาค 6 จัดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 1 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

                พ.ศ.2552 ได้ก่อสร้างอาคาร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เปิดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (นวดแผนไทย)

                พ.ศ. 2559 ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนพิการทางการเห็นที่มารับบริการ ดังนี้

                1.งานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาด้านการศึกษา

                                - เสริมทักษะความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนและอ่านอักษรเบรลล์

                                - เสริมทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

                                - ฟื้นฟูและเรียนรู้ทักษะด้านความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและความเคลื่อนไหว(O&M)

                                - เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

                                - เสริมทักษะด้านดนตรีและกีฬา

                                - สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการศึกษา จัดให้มีการศึกษานอกระบบ (กศน.) ในทุกระดับชั้นงานด้านอาชีพ

                2.งานด้านอาชีพ

                      1.ฝึกอบรมอาชีพการนวดไทย

                                - การนวดเพื่อสุขภาพ(นวดตัว,นวดฝ่าเท้า,นวดน้ำมัน)

                                - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดไทย

                                - หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ 330 ชั่วโมง

                                - หลักสูตรแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง

                      2.ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์

                                - หัตถกรรม การทำพรมเช็ดเท้า , สานเปลญวน

                                - ผลิตภัณฑ์  การทำลูกประคบ , ยาหม่องสมุนไพร , น้ำมันเหลือง ,พิมเสนน้ำ

                      3.ฝึกอบรมด้านเกษตร

                                - วิธีปลูกพืชสมุนไพร

                                - ปลูกพืชสวนครัว,การเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง