รายนามคณะกรรมการ 	จากการพิจารณาของคณะกรรมการ ที่ร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 	๑.อาจารย์รัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์		ประธานกรรมการศูนย์	ฯ	 	๒.ดร.อรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์		รองประธานกรรมการศูนย์ฯ คนที่ ๑	 	๓.ผศ.ดร.ธัญดา สุทธิธรรม		รองประธานกรรมการศูนย์ฯ คนที่ ๒	 	๔.รศ.รัตนาภรณ์ อัถตธรรมรัตน์		กรรมการ/การศึกษาและการวิจัย	 	๕.คุณสุจิตรา  พินดวง			กรรมการ/ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	 	๖.ผอ.กิตติภพ แสงฤทธิ์			กรรมการ/ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน	 	๗.ผอ.บุญส่ง ทองเชื่อม			กรรมการ/การศึกษา 	๘.เภสัชกร สุโรจน์ แพงมา		กรรมการ/วิชาการและกฎหมาย	 	๙.คุณอัจฉรา   เจริญผล			กรรมการ/จัดหางานและอาชีพ	 	๑๐.คุณบดินทร์  เจริญดี			กรรมการ/ภาคีและเครือข่าย	 	หมายเหตุ  มติที่ประชุมได้มอบหมายให้บุคลาการศูนย์ส่งเสริมฯ เป็นกรรมการร่วมดังนี้ 	 ๑.นายวินัย อินเสมียน		ตำแหน่ง	เลขานุการ		 	 ๒.นายพรประสิทธิ์ หนักคำผง 	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเลขานุการ