บริจาคออนไลน์

 
 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างโอกาสและมอบแสงสว่างให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา 

โดยท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

1.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารผู้พิการทางสายตา เนื่องในวาระต่างๆ

2.ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ

3.บริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค

4.บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและอื่นๆโดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

         -บริจาคโดยตรง ณ สำนักงานมูลนิธิ

         -เช็คสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ”

        -ธนาณัติในนาม “ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา”

        -โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ” เลขที่บัญชี 749-0-287492

        -โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “ทุนการศึกษานักเรียนตาบอด” เลขที่บัญชี 108-2-27031-7

        *** ส่งเอกสารสลิปการโอนเงิน ผ่านทางช่องทาง

              -  Fax         :  044213582

              -   ID Line  :  062-5410698

              -   E-mail   :  cfbtkr@gmail.com

             (ใบเสร็จรับเงินท่านสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้)  

5.อุดหนุนผลิตภัณฑ์ GIVE CARE SHARE เพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา

 

รายละเอียดผู้บริจาค

ขอเชิญร่วมสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา

ข้อมูลการบริจาค

บาท
โอนเงิน