เมื่อเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00-16.00 น. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา จัดโครงการ " เปิดบ้าน ฟังธรรม นำบุญ" ในกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ   ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรและนักเรียนผู้พิการทางสายตา  ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอผลแห่งกุศลครั้งนี้ จงนำพาให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงนะคะ