เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา  จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ให้แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา