เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการคนตาบอด นครราชสีมาและสมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม " พี่น้องสัมพันธ์ " ของน้องๆผู้พิการทางสายตา โดยมีกิจกรรมอาทิ การแบ่งกลุ่ม เล่นเกมส์ ตามฐานต่างๆ การบูมพี่-น้องสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา