เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา จัดกิจกรรม “จุดไฟให้น้อง เพื่อมองอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศิษย์ปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนตาบอดในการเลือกเส้นทางชีวิตทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในสังคม มีนักเรียนเข้าร่วมจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ,โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด , โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ,โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี,โรงเรียนธรรมิกวิทยาและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น รวมจำนวน 60 คน จัด ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา