เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน  2560   ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ได้จัดการสอบปลายภาคเรียนที่1 ประจำปี 2560  ให้แก่นักศึกษาตาบอดในระบบกศน  ณ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา