Logo          

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร : 044-213581

โทรสาร : 044-213582

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่
แผนที่

แผนที่การเดินทาง

 

เด็กตาบอดยืนไหว้
เด็กตาบอดยืนไหว้


เด็กตาบอดยืนไหว้

 

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด  นครราชสีมา  มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นคนกล้าคิด   กล้าทำ  กล้าแสดงออกและมุ่งให้เป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีกริยามารยาท  มีศีลธรรม  จริยธรรม  ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย  พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า

ภารกิจ 

  • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเขียน  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด  ตัวการันต์  การผสมอักษรให้ถูกต้อง
  • ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  เช่น  ด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ด้านดนตรี  ให้มีการส่งไปเรียนเสริมกับครูที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ
  • จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียนและเป็นไปตามสภาพของนักเรียน
เด็กตาบอดยืนไหว้
เด็กตาบอดยืนไหว้