285982391 5383303375042501 538070064064102846 n Medium

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ออกบู๊ทจัดนิทรรศการแสดงสื่อและเทคโนโลยีของคนตาบอด พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Give Care Share

ในงานวิ่ง KhonKaen10 ณ Khon Kaen Innovation Center จัดโดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดขอนแก่นที่มอบบัตรวิ่งจำนวน 50 ใบ เพื่อจำหน่ายและมอบรายได้จากการจำหน่ายบัตรให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น