วันที่ 27 เมษายน 2562 น้องๆจิตอาสา จากคณะสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน มาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม โดยการทาสีขอบถนนทางเดินเพื่อน้องๆผู้พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น