มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพิ่มช่องทางการบริจาค เพื่อผู้บริจาคสามารถบริจาคผ่านการแสกน QR Code ในโครงการเติมบุญ