คอนเสิร์ตการกุศลมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น 

โดยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ร่วม กับสถาบันพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร หลังจากที่เด็กๆ

และครูผู้ฝึกซ้อมจากโรงเรียนฮักสคูลได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อการแสดงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน

เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตเพื่อส่งกำลังใจและ ส่งต่อความรักเพื่อน้องๆ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น สำหรับกิจกรรม

ที่จะเกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนฮักสคูล ที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมการแสดง

ในครั้งนี้ และ สถาบันพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ได้จัดให้มีคอนเสิร์ต เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพต่อ

สาธารณะชนและขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ให้การสนุบสนุน ทุกท่านมา ณ โอกาส นี้