เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 3

โดยจัดที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น พร้อมน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและการศึกษา

เป็นแนวปฎิบัติ โดยได้มอบคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี เครื่องซักผ้า และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่โรงเรียน พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนตาบอดและเลี้ยงอาหารกลางวัน

      พลเอก วิทรัส  รชตะนันทน์ ผู้ตวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ประธานผู้ตรวจการ และ นายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ ผู้ตวจการแผ่นดิน ดำเนินกิจกรรมกับเด็กๆ โดยมี นางรัตน์นาภรณ์  วัฒนศัพท์

ประธานดำเนินงานมูลนิธิ สาขาขอนแก่น และนายประโยชน์  อ่อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มาต้อนรับและรับมอบสิ่งของ