ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่นกล่าวทักทายนักเรียน

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการกาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ประจำปี 2560

โดยได้จัดมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงินทั้งหมด 213,210 บาท

ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

และคณะมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนางรัตนาภรณ์  วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการดำเนินสาขาจังหวัดขอนแก่น ได้มากล่าวต้อนรับ