รายการบริจาค

ชื่อโครงการ : น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ

 หลักการและเหตุผล : การศึกษาคือแสงสว่างในชีวิต และเป็นสิทธิที่คนในสังคมควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แต่ด้วยข้อจำกัดของการมองเห็น จึงทำให้เด็กตาบอดอีกหลายคนขาดโอกาสเหล่านั้น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ดูแลและบริหารงาน ให้บริการนักเรียน นักศึกษา และคนตาบอดในชุมชน เพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสทางด้านการเรียน การเข้าสังคม การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตามความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้คนตาบอดสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นสุข ทั้งนี้ทางมูลนิธิจึงได้จัดทำเสื้อยืด Give Care Share จำหน่ายใน โครงการ น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ เพื่อระดมทุนหารายได้สมทบเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ 1 ตัว สามารถสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับคนตาบอดได้ 2 คนต่อ 1 มื้อ

 

ตัวอย่างเสื้อ