โครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

          ได้รับสนับสนุนโครงการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อสามารถนำมาสร้างอาชีพภายในครอบครัวและโรงเรียนได้ ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน2561 กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก