ความหมายวันไหว้ครู

ครู หรือ ครุ หรือ คุรุ เป็นคำนาม หมายถึง ผู้สั่งสอน สำหรับวันครูนั้น ตามความเชื่อโดยทั่วไปของไทย ถือว่าวันพฤหัสบดี คือ วันครู หรือ ครุวาร

     ความจริงแล้ว วันครู ตามที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ได้ประกาศให้ วันครู ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดย วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2500 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน  ดังคำกล่าวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ที่ว่า "ที่อยากเสนอในตอนนี้ ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครูควรมีสักวันหนึ่ง สำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครู ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้า มาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไป ก็คือ ครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

    นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันนั้นคือ วันไหว้ครู ซึ่งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง มักเลือกเอาวันพฤหัส ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดภาคเรียน ตามความเชื่อโดยทั่วไปของไทย ซึ่งถือว่าวันพฤหัสบดี คือ วันครู หรือ ครุวาร

     สำหรับพิธีไหว้ครูนั้น ไม่มีพิธีรีตองมากนัก จัดทำขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู และแสดงการสักการะแด่คุณครู พิธีประกอบด้วย การที่ลูกศิษย์ นำ ดอกไม้ ธูป เทียน มากราบไหว้สักการะครู โดยอาจมีการรวมกลุ่มกันแต่ละห้อง หรือชั้นเรียน จัดทำพานดอกไม้ และธูปเทียน สักการะพระคุณครูด้วย

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น