พิมพ์

โครงสร้างองค์กร นายจักรภพ  ดุลศิริชัย
หัวหน้าสำนักสร้างเสริมการจ้างงานคนตาบอด
        นางสาวมณฑกาญจน์  ชุมภูธิมา	เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงานโครงการและฝึกอบรม   นางสาวนฤมล  กาญวงษา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งาน

หมวด: เกี่ยวกับเรา
ฮิต: 903