มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ขอเชิญทุกท่านร่วม บริจาค เครื่องมอนิเตอร์คุมเสียง เครื่องเล่นเปียโนไฟฟ้า และกองชุด เพื่อใช้ในการเรียน การสอน ให้กับน้องๆ พิการทางการเห็น

(Thai Blind Orchestra )