กิจกรรมที่ 3 วิพากย์หลักสูตร

 

         พิธีเปิดโครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และพิการซ้อน ของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิ กิจกรรมที่ 3 วิพากย์หลักสูตร ครั้งที่ 2 วันที่ 14 -  16 พฤศจิกายน 2560 ฌ โรงแรมเอสเอฟ บิซ จังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้อำนวยการมูลนิธิ (นางกรกนก ศิริวงษ์) มีวิทยากรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11คน และกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 31 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมวิพากย์หลักสูตร ครั้งที่ 2