โครงการเสริมพลังให้องค์กรด้านคนพิกานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ( การเสนอและรายงานโครงการระบบออนไลน์) ของศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2560